Τώρα, μπορείς να γίνεις Superhost!

Με τις εξατομικευμένες υπηρεσίες για ιδιοκτήτες Airbnb της SkyTelecom, οι καλές κριτικές είναι στο… τσεπάκι σου!

Κλειδωμένες
ταχύτητες

Δωρεάν
Δοκιμαστική Περίοδος

Απομακρυσμένος έλεγχος
έξυπνων συσκευών

Χωρίς
Τηλεφωνική σύνδεση

Δωρεάν Εγκατάσταση
& VPN encrypted modem security control.

3 μήνες
δωρεάν υπηρεσία Netflix

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

• Το μόνο με 24,90€/μήνα
• Κλειδωμένη Download Speed στα 30Mbps!
• Kλειδωμένο Hyper Upload στα 10Μbps!
• 3 μήνες δωρεάν υπηρεσία Netflix
• Δωρεάν Εγκατάσταση & VPN encrypted modem security control
• Δωρεάν Δοκιμαστική Περίοδος
• Χωρίς Τηλεφωνική σύνδεση
• Δωρεάν Static IP για συνεχή ροή απομακρυσμένου ελέγχου έξυπνων οικιακών συσκευών (κάμερες ασφαλείας, wifi-AirCondition control, Wifi-TV, Wifi-Alarm).

ONLINE AΙΤΗΣΗ