Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών – Χρηστών. Ως νομοθετική βάση για την προστασία δεδομένων ισχύει ιδίως ο Κανονισμός (ΕΕ)2016/679του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ). 

 

1.  Γενικές πληροφορίες και υπεύθυνος φορέας 

Η “SKYTELECOM& ΣΙΑ Ε.Ε.”, εφεξής αποκαλούμενη SKYTELECOMη οποία εδρεύειστην Τρίπολη Αρκαδίας, στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου αρ. 107  και Μαινάλου(στο εξής η «Εταιρεία»), με ΑΦΜ: 800683969, με emailinfo@skytelecom.gr, αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. 

Η SKYTELECOM, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, είναι αρμόδια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας. Σκοπός της παρούσας Ειδοποίησης Απορρήτου είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούμε εφόσον είστε, Επισκέπτης/Χρήστης που υποβάλετε κάποιο ερώτημα, πελάτης μας είτε υπάλληλος εταιρειών – πελατών μας ή εκπρόσωπος εταιρείας – πελάτη μας, για τους λόγους που χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα, για το χρονικό διάστημα που τα κρατάμε και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας.Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για τηνSKYTELECOM. 

– Ορισμοί (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679): 

 • «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων),
 • «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • «εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας,
 • «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικά χαρακτήρα που το αφορούν,
 • «γενετικά δεδομένα»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με τη φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου,
 • «βιομετρικά δεδομένα»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα,
 • «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

 

2. Γενικοί όροι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων  

Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν ατομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα του ονόματος, της ηλικίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. του Επισκέπτη – χρήστη της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστώνμόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίαςκαι πάντα κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και πρότερης ρητής συγκατάθεσης εκ μέρους των υποκειμένων τους. 

Συγκεκριμένα, σκοποί επεξεργασίας μπορεί να είναι οι κάτωθι: Η συλλογή των δεδομένων σας γίνεται όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση σύμβασης με τον χρήστη, ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του χρήστη πριν από τη σύναψη της σύμβασης (π.χ. λήψη Βιογραφικού Σημειώματος) ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για σκοπούς που εξυπηρετούν τα έννομα συμφέροντα της SKYTELECOM ως υπεύθυνου επεξεργασίας. 

Στην SKYTELECOM, δεν επεξεργαζόμαστε ποτέ ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνική καταγωγή σας, τις πολιτικές απόψεις σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά δεδομένα σας ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας. 

Εξαίρεση:HSKYTELECOM δύναται να επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, ιδίως δεδομένα αφορώντα την υγεία σας, ΜΟΝΟ, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νομικές βάσεις, ήτοι : 

 • για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αιτήσεώς σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, ή προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωσή της, ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της, ή όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας,ή για τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων,ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή για την εκτέλεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης ή για σκοπούς θεραπείας . 

Μπορείτε να προβάλετεεναντίωσηκατά της επεξεργασίας δεδομένων για τους αναφερθέντες σκοπούς ανά πάσα στιγμή και ανέξοδα, και με ισχύ για το μέλλον. Αρκεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια ταχυδρομική επιστολή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο 13 της παρούσας Πολιτικής. 

  3. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των δεδομένων

 

3.1 Παράλληλα με τοδικαίωμα ανάκλησηςτων συγκαταθέσεων που έχετε τυχόν χορηγήσει προς εμάς, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις: 

 • δικαίωμα πρόσβασηςσχετικά με τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, 
 • δικαίωμα διόρθωσηςεσφαλμένων ή προς συμπλήρωση εσφαλμένων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ, 
 • δικαίωμα διαγραφήςτων δεδομένων σας που αποθηκεύσαμε σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ, 
 • δικαίωμα περιορισμούτης επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ, 
 • δικαίωμα στη φορητότηταδεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ, 
 • δικαίωμα εναντίωσηςσύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ. 

3.2. Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ 

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα: 

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
 • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, 
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, 
 • εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, 
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, 
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, 
 • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, 
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. 

Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση. 

3.3 Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ 

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. 

3.4 Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη) σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: 

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, 
 • ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, 
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 ΓΚΠΔ, 
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, 
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση, 
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ. 

Όταν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμαστε να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι απαιτείτε και ζητήσατε από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

3.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων. 

3.6 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν: 

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και 
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. 

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.  

3.7 Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ 

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ μπορείτε να προβάλλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης. 

Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, όπου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Αντίθετα από το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης που αφορά την επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ να εφαρμόσουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία. Πέραν αυτού υπάρχει η δυνατότητα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή για την SKYTELECOM ή στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Εταιρείας. 

  4.Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο κοινοποιήθηκαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. 

Ειδικότερα, τα βιογραφικά σημειώματα που συγκεντρώνονται από την SKYTELECOM, διατηρούνται γιαένα έτοςκαι στη συνέχεια καταστρέφονται με έναν από τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία τρόπους. 

5. Περιορισμοί διαβίβασης

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτους. Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε τρίτους παρόχους ή συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό της και μόνο κατόπιν της προηγούμενης συναίνεσης των χρηστών και για ρητά προσδιορισμένο σκοπό. Χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών, καμία διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπεται και δεν πραγματοποιείται. 

6. Ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει τους Επισκέπτες/χρήστες ότι τα προσωπικά τους δεδομένα προστατεύονται επαρκώς και με όλα τα απαραίτητα μέσα για την καθ’ όλα νόμιμη επεξεργασία τους. Τα μέτρα αυτά βελτιώνονται συνεχώς για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προστασία του χρήστη και των δεδομένων του. 

  7. Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων

Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (ΑΠΔΠΧ). Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης ή στην αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.  

   8. Cookies

Η ιστοσελίδα μας λειτουργεί με cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με την χρήση cookies από την Εταιρεία μας:Πολιτική Cookies. 

   9. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους 

Η SKYTELECOM δύναται να παρέχει διασυνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες αποκλειστικά προς διευκόλυνση και πληροφόρηση των επισκεπτών της. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι υπό τον έλεγχο της SKYTELECOM και διέπονται από δική τους πολιτική αναφορικά με το απόρρητο που ενδεχομένως να θελήσετε να διαβάσετε. Η SKYTELECOM δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου των εν λόγω ιστοσελίδων.  

   10. Τροποποίηση Πολιτικής Προστασίας

Σε κάθε περίπτωση η SKYTELECOM διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των περιηγητών στην ιστοσελίδα της και μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. 

   11. Ανήλικοι 

Η Εταιρεία προορίζει τη περιήγηση του παρόντος διαδικτυακού τόπου μόνο σε ενηλίκους. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι περιηγητές του δικτυακού τόπου υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. 

 

 12. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας τηςυπευθύνου επεξεργασίας 

Αυτοί οι όροι προστασίας δεδομένων ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων μέσω της SKYTELECOM& ΣΙΑ Ε.E., Τρίπολη Αρκαδίας, επί της συμβολής των οδών 28ης Οκτωβρίου αρ. 107 και Μαινάλου, Τ.Κ. 22 100EMailinfo@skytelecom.gr 

(«Υπεύθυνη επεξεργασίας») 

Αναζήτηση